Fallina

111 tekstów – auto­rem jest Fal­li­na.

* * *

Za­los­na sin­giel­ka porzu­cona raz, zra­nila set­ki ra­zy w ra­mach re­wanzu choc ni­by przez przypadek.
Wma­wiaja­ca so­bie ze by­cie sin­giel­ka to naj­lep­sze co mog­la so­bie wymarzyc.
Od miesiecy wle­waja­ca w siebie hek­to­lit­ry whis­ky i czer­wo­nego wina
nig­dy nie uro­nila lzy choc brak jej tak bardzo
I nig­dy nie przyz­na sie
ze brak jej ko­gos do kochania. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 9 grudnia 2018, 21:23

Jej nie da sie zastapic.
Jej us­miech jest wyjatkowy,
Jej osobowosc,
Jej po­dej­scie do zycia,
Na­wet mu­zyka kto­rej slucha.
I to ze zy­je w zu­pel­nie in­nym swiecie,
co z go­ry ska­zuje mnie na porazke.
Nig­dy nie pro­bowa­lam sie do niej zbli­zyc, choc jej obec­nosc jest wszys­tkim cze­go pragne. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 listopada 2018, 17:45

Nie ma to jak "na jed­ne­go" dri­neczka w srod­ku ty­god­nia.
A poz­niej za­miast spac pi­jane mys­li chodza po glowie.
Zas­ta­nawiam sie czy odej­dziesz tej zi­my, al­bo przyszlej wios­ny al­bo kiedy­kol­wiek, czy bedziesz miala [...] — czytaj całość

myśl • 30 października 2018, 22:48

Jeszcze tyl­ko cza­sem wra­cam wspomnieniem
do Two­jego us­mie­chu i naj­piek­niej­szych oczu.
Jeszcze od cza­su do cza­su wspo­minam
jak mi by­lo dob­rze przy To­bie
i jak ca­ly swiat sie nie liczyl, gdy by­las obok.
Jeszcze cza­sem wspo­minam, ale juz nie bo­li... tak bardzo.

Za­mykam sie na bol I ry­zyko cierpienia
juz ni­kogo kochac nie bede,
za­mykam drzwi, jes­tem szczesliwa!
..w samotnosci
Chce za­pom­niec jak sma­kuja lzy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 października 2018, 23:03

Spójrz

na mnie na wietrze,
który plącze mo­je wlosy.
Spójrz na mnie w deszczu,
prze­mok­nietą i zmarznietą.
Spójrz na mnie w ciemności,
twarz w blas­ku księżyca.
Spójrz w świet­le slońca,
oczy przymróżone, zmar­szczo­ne czoło.
Spójrz na mnie, gdy jes­tem radosna
i gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 października 2018, 22:57

Nie ma jej,
Choc jest jej pelno,
tam, gdzie nie powinno.
Nie da­je mi spokoju,
prze­rywa ro­manyy­czne chwile.
Gdy pro­buje zaan­ga­zowac sie w ko­gos kto mnie kocha,

zaw­sze da­je ja­kis znak.
Czy to spoj­rze w Ksiezyc i oka­zuje sie ze jest pelnia,
z nia zaw­sze og­la­dalam pel­nie
Czy po­leci nasza wspol­na piosenka,
Czy se­rial kto­ry ra­zem og­la­dalys­my
Zu­pel­nie przypadkiem.
Tak jak­by ca­ly Wszechswiat sta­ral sie z ca­lych sil,
bym o nie nie zapomniala. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 października 2018, 22:41

Pożegnanie

Mo­ja Droga,
Chciałaś bym była,
gdzieś obok,
w cieniu krążyła i pat­rzyła
na Ciebie, za­kocha­nymi oczami.
Lecz żyć w ten sposób nie potrafię,
nie chce, nie powinnam,
dla­tego żeg­nam się z Tobą mo­ja Miła.
Daw­no dałam Ci wolność [...] — czytaj całość

dziennik • 18 września 2018, 21:50

Sny są ma­gią
Możemy dzięki nim zo­baczyć i poczuć coś,
co w real­nym świecie może już nig­dy nam się nie przydarzyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 września 2018, 08:14

Mówią że jeśli się ko­goś kocha, trze­ba o niego wal­czyć.
Ale co oz­nacza wal­ka o dru­ga osobę?
Czy wal­czyć po­win­no się w mo­men­cie gdy ta oso­ba wiąże się z kimś innym?
Czy to nie ważne?
Czy w mo­men­cie gdy nie wiemy czy jest szczęśli­wa z tą osobą po­win­niśmy czekać?
Cze­kać na ukochaną nie wiedząc czy wróci?
Czy wierząc w przez­nacze­nie jed­nocześnie sta­je się wariatką? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 września 2018, 17:11

Stoję przed Tobą
Pragnę Cię moc­no przytulić,
Całować,
Dotykać,
Głas­kać Two­je cu­dow­ne po­liczki.
A je­dyne na co mogę so­bie poz­wo­lić
to pat­rzeć w błękit Twoich oczu
prosząc Wszechswiat byś była szczęśliwa
I żeby nikt już nig­dy Cię nie zranił 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 sierpnia 2018, 22:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fallina

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

10 grudnia 2018, 12:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

9 grudnia 2018, 23:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

9 grudnia 2018, 21:23Fallina do­dał no­wy tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

8 grudnia 2018, 16:13Fallina sko­men­to­wał tek­st Wystarczy piętnaście se­kund by [...]

22 listopada 2018, 18:54stepbyson sko­men­to­wał tek­st Jej nie da sie [...]

22 listopada 2018, 17:45Fallina do­dał no­wy tek­st Jej nie da sie [...]

30 października 2018, 22:48Fallina do­dał no­wy tek­st Nie ma to jak [...]

29 października 2018, 07:43carolyna sko­men­to­wał tek­st Jeszcze tyl­ko cza­sem wra­cam [...]

28 października 2018, 23:34gieenka sko­men­to­wał tek­st Jeszcze tyl­ko cza­sem wra­cam [...]

28 października 2018, 23:03Fallina do­dał no­wy tek­st Jeszcze tyl­ko cza­sem wra­cam [...]