Fallina

98 tekstów – auto­rem jest Fal­li­na.

* * *

Ta­kiego smut­ku
głębo­kiego; permanentnego,
ta­kiej dziury w sercu,
oczu zmęczo­nych
pat­rza­cych w dal, bez nadziei
Świat nie widział.

Ta­kich lo­dowa­tych dłoni
I ust
Gluchej ciszy w glosie
obojętności wo­bec świata
I lo­su, który dał w kość
Świat nie widział 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 20:30

Po pros­tu boję się,
że już nig­dy nie spot­kają się nasze spojrzenia,
że już nig­dy nie spot­kają się nasze uśmiechy,
że już nig­dy two­je ser­ce nie poczu­je mnie.
Boję się te­go, że przes­ta­las czuć,
I boję się że ja również przestanę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 czerwca 2018, 16:30

A pew­ne­go dnia stwier­dzisz,
Że to wszys­tko, cze­go prag­ne­las było kłam­stwem i wy­mysłem
będzie Ci przyk­ro i głupio że się na to nabralas.
Wrócisz wspom­nieniem do głupiej naiw­nej dziew­czy­ny, która kochała Cię jak nikt nig­dy dotąd
I stwier­dzisz że pot­rze­bujesz cze­goś praw­dzi­wego
a wte­dy ona, choć się te­go nie spodziewasz,
obej­mie Cię i przy­tuli mocno,
I wyz­na że choć ze złama­nym sercem,
nig­dy nie przes­tała na Ciebie czekać. 

myśl • 24 czerwca 2018, 22:01

* * *

Zat­rzy­malam się na chwilę po długim cza­sie pędze­nia przed siebie
I obej­rza­lam się za siebie
I łzy po­jawiły się w moich oczach
Uświado­miłam so­bie że zos­ta­wiłam sa­ma siebie gdzieś da­leko, daw­no temu
Bo te­raz patrząc [...] — czytaj całość

dziennik • 17 czerwca 2018, 17:56

Bo­li gdy pier­wsza, która Cię dotknęła,
pier­wsza która wszys­tkiego nauczyła,
która po­kazała naj­większe ta­jem­ni­ce miłości,
których do tej po­ry nie znałes,
odchodzi,
zos­ta­wiając Cię sa­mego
z doswiadczeniem...
i z pus­tką
ze wspomnieniami...
i ze skradzioną nadzieją. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 czerwca 2018, 17:01

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 8 czerwca 2018, 15:38

* * *

W pro­gu uj­rzałam jej zgrabną sylwetkę,
weszła i cichut­ko zam­knęła za sobą drzwi.
Zam­knęłam oczy, uda­wałam, że zasnęłam.
A wte­dy poczułam na szyi ciepło jej oddechu,
ciepło które krążyło w oko­licach ucha, po­liczka, szyi, dekoltu.
Po­woli zaczęłam się rozpływać.
Dot­knęła mnie de­likat­nie swy­mi wil­gotny­mi ustami,
krążyła po mo­jej skórze swym mok­rym językiem.
Od­dychała na mnie.
W ten sposób dop­ro­wadziła mnie do nieba.
...
a później był sex. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 1 października 2017, 20:31

Ja­kie Ty masz piękne oczy. Ta­kie zaszklo­ne łza­mi, które pragną wypłynąć, ta­kie opad­nięte od głębo­kiego smut­ku, ta­kie stęsknione, ta­kie pod­krążone od wielo­godzin­ne­go płaczu, ta­kie bez nadziei.
Ja­ki Ty masz piękny uśmiech. Ta­ki nie­szcze­ry, ta­ki wy­muszo­ny, ta­ki, że każdy myśli, że uśmie­chem jest, a tak na prawdę na­zywa się maską. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 19 marca 2017, 23:22

Co jest naj­gor­sze w nieod­wza­jem­nionej miłości?
- To, że czu­jesz się zab­lo­kowa­ny. Nie możesz spot­kać się z ni­kim in­nym, bo czułbyś wte­dy, że zdradzasz. Po­nieważ Two­je zaan­gażowa­nie emoc­jo­nal­ne, miłość i nadzieja są tak głębo­kie, że od­rzu­cenie te­go nie zniszczy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 lutego 2017, 23:08

Za­pach wa­nilii jest śliczny, za­pach róż - piękny.
Ja jed­nak naj­bar­dziej kocham za­pach jej po­tu, który znam na ty­le dob­rze, że pot­ra­fię go so­bie wyob­ra­zić w mo­men­tach, gdy naj­bar­dziej mi jej brakuje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 stycznia 2017, 20:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fallina

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

1 lipca 2018, 20:30Fallina do­dał no­wy tek­st Takiego smut­ku głębo­kiego; per­ma­nen­tne­go, ta­kiej [...]

29 czerwca 2018, 16:26cyt.adela sko­men­to­wał tek­st W pro­gu uj­rzałam jej [...]

29 czerwca 2018, 16:22cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Słyszałam , że spec­jalnie [...]

29 czerwca 2018, 15:59Fallina sko­men­to­wał tek­st Potwór zwa­ny sa­mot­nością

25 czerwca 2018, 16:30Fallina do­dał no­wy tek­st Po pros­tu boję się, że [...]

24 czerwca 2018, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

17 czerwca 2018, 17:56Fallina do­dał no­wy tek­st Zatrzymalam się na chwilę [...]

12 czerwca 2018, 11:02carolyna sko­men­to­wał tek­st Boli gdy pier­wsza, która [...]

8 czerwca 2018, 17:01Fallina do­dał no­wy tek­st Boli gdy pier­wsza, która [...]