Fallina

105 tekstów – auto­rem jest Fal­li­na.

Pożegnanie

Mo­ja Droga,
Chciałaś bym była,
gdzieś obok,
w cieniu krążyła i pat­rzyła
na Ciebie, za­kocha­nymi oczami.
Lecz żyć w ten sposób nie potrafię,
nie chce, nie powinnam,
dla­tego żeg­nam się z Tobą mo­ja Miła.
Daw­no dałam Ci wolność [...] — czytaj całość

dziennik • 18 września 2018, 21:50

Sny są ma­gią
Możemy dzięki nim zo­baczyć i poczuć coś,
co w real­nym świecie może już nig­dy nam się nie przydarzyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 września 2018, 08:14

Mówią że jeśli się ko­goś kocha, trze­ba o niego wal­czyć.
Ale co oz­nacza wal­ka o dru­ga osobę?
Czy wal­czyć po­win­no się w mo­men­cie gdy ta oso­ba wiąże się z kimś innym?
Czy to nie ważne?
Czy w mo­men­cie gdy nie wiemy czy jest szczęśli­wa z tą osobą po­win­niśmy czekać?
Cze­kać na ukochaną nie wiedząc czy wróci?
Czy wierząc w przez­nacze­nie jed­nocześnie sta­je się wariatką? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 września 2018, 17:11

Stoję przed Tobą
Pragnę Cię moc­no przytulić,
Całować,
Dotykać,
Głas­kać Two­je cu­dow­ne po­liczki.
A je­dyne na co mogę so­bie poz­wo­lić
to pat­rzeć w błękit Twoich oczu
prosząc Wszechswiat byś była szczęśliwa
I żeby nikt już nig­dy Cię nie zranił 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 sierpnia 2018, 22:28

Być może nig­dy o To­bie nie za­pomnę
Być może błękit Twoich oczu już zaw­sze będzie przys­la­nial mi cały świat
Być może już nig­dy nie będę w sta­nie pokochać.
Być może żałuję że poz­wo­liłam so­bie być na prawdę szczęśli­wa
wte­dy
przez chwilę
przy Tobie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 sierpnia 2018, 09:01

Na początku każdy po­wie , że nie żałuje.
Ze war­to było spróbo­wać? że przeżył wiele dob­re­go. Że war­to cierpieć.
Jed­nak każdy za ja­kiś czas zro­zumie że nie war­to było.
Jak tyl­ko zo­rien­tu­je się że już nie pot­ra­fi tak kochać jak przed­tem
że ma­gia wy­paliła się ra­zem z roz­sta­niem
I już nie is­tnieje
Że ser­ce mi nic ni poczuje 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 sierpnia 2018, 15:16

Już ta­ka dum­na z siebie byłam że skończyłam z piciem,
A Ty znów spra­wiasz że cier­pię, bo niewyob­rażal­nie tęsknię,
I inaczej so­bie po­radzić nie potrafię.

Niech ktoś mnie za­pew­ni, proszę, że jeszcze będę pot­ra­fiła kochać
kiedyś, ko­goś innego.
Bo ja w to nie umiem uwierzyć 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2018, 17:24

* * *

Ta­kiego smut­ku
głębo­kiego; permanentnego,
ta­kiej dziury w sercu,
oczu zmęczo­nych
pat­rza­cych w dal, bez nadziei
Świat nie widział.

Ta­kich lo­dowa­tych dłoni
I ust
Gluchej ciszy w glosie
obojętności wo­bec świata
I lo­su, który dał w kość
Świat nie widział 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 lipca 2018, 20:30

Po pros­tu boję się,
że już nig­dy nie spot­kają się nasze spojrzenia,
że już nig­dy nie spot­kają się nasze uśmiechy,
że już nig­dy two­je ser­ce nie poczu­je mnie.
Boję się te­go, że przes­ta­las czuć,
I boję się że ja również przestanę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 czerwca 2018, 16:30

A pew­ne­go dnia stwier­dzisz,
Że to wszys­tko, cze­go prag­ne­las było kłam­stwem i wy­mysłem
będzie Ci przyk­ro i głupio że się na to nabralas.
Wrócisz wspom­nieniem do głupiej naiw­nej dziew­czy­ny, która kochała Cię jak nikt nig­dy dotąd
I stwier­dzisz że pot­rze­bujesz cze­goś praw­dzi­wego
a wte­dy ona, choć się te­go nie spodziewasz,
obej­mie Cię i przy­tuli mocno,
I wyz­na że choć ze złama­nym sercem,
nig­dy nie przes­tała na Ciebie czekać. 

myśl • 24 czerwca 2018, 22:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fallina

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

18 września 2018, 21:50Fallina do­dał no­wy tek­st Pożegnanie

10 września 2018, 19:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sny są ma­gią Możemy [...]

10 września 2018, 08:14Fallina do­dał no­wy tek­st Sny są ma­gią Możemy [...]

5 września 2018, 22:49stepbyson sko­men­to­wał tek­st Mówią że jeśli się [...]

5 września 2018, 21:28MyArczi sko­men­to­wał tek­st Mówią że jeśli się [...]

5 września 2018, 21:16piórem2 sko­men­to­wał tek­st Mówią że jeśli się [...]

5 września 2018, 21:14stepbyson sko­men­to­wał tek­st Mówią że jeśli się [...]

5 września 2018, 21:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Mówią że jeśli się [...]

5 września 2018, 21:11MyArczi sko­men­to­wał tek­st Mówią że jeśli się [...]

5 września 2018, 20:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Mówią że jeśli się [...]